Kinderen en jongeren AANMELDINGSSTOP WEGENS TE GROTE WACHTLIJST

Hoe?

Image
Meld u aan via de onderstaande knop
Image
Wij zoeken de gepaste therapeut
Image
De therapeut neemt contact op voor een eerste afspraak vast te leggen

Intakegesprek

Er wordt een eerste gesprek vastgelegd waarop de zorgfiguren/beide ouders (ouder(s), pleegouder(s),…) aanwezig zijn, al dan niet in de aanwezigheid van hun kind.

Het is een soort kennismakingsgesprek waarbij het algemene functioneren en de hulpvragen verkend worden. Hierbij wordt ook een ontwikkelings- en gezinsanamnese afgenomen. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om dit te vervolledigen. Verder wordt een inschatting gemaakt of er bijkomend onderzoek nodig is voor het kind/ de jongere.

Onderzoek en advies

In een aantal sessies wordt er uitgeklaard wat de problemen zijn, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze in stand gehouden worden. Het doel is om te komen tot een evaluatie van het functioneren van het kind. Op die manier krijgen we meer zicht op de moeilijkheden, maar ook de krachten van het kind en kan een geschikte therapie voorgesteld worden. Tijdens een adviesgesprek worden de bevindingen van het onderzoek doorgenomen en besproken. Hieruit kan een therapieplan groeien waarbij de te behandelen thema’s aan bod komen. Indien blijkt dat we niet over de nodige expertise beschikken, kan het advies ook tot een doorverwijzing leiden.

Therapie

De eigenlijke behandeling kan bestaan uit individuele therapie, ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken. Wij werken steeds samen met de ouders. De therapie duurt zolang dit nodig, gewenst en/of mogelijk is. Elke therapie verloopt op maat van de cliënt.

Individuele therapie

Dit kan bestaan uit speltherapie, gesprekstherapie en/of EMDR therapie. De therapeut is alleen met het kind.

Ouderbegeleiding

Er zijn steeds gesprekken met de ouders als een kind een individueel traject volgt. Dit om u op de hoogte te brengen van het verloop van therapie, en vooral om u als medetherapeuten in te zetten. Wij hebben jullie als ouders nodig om uw kind op weg te helpen.

Soms is het niet nodig om uw kind individueel te begeleiden. Dan is het mogelijk da we enkel een ouderbegeleiding opstarten. Dit kan gaan van oudertherapie tot opvoedingsondersteuning, versterken van de ouderrollen,…

Wie bieden ook ouder-kind therapie aan. Hierbij komt het kind met een ouder in therapie om de dynamieken van het kind naar de ouder, en van de ouder naar het kind te verbeteren.

Gezinsbegeleiding

Als het probleem te kaderen valt binnen een gezinsdynamiek, bieden wij gesprekken aan waarbij het gehele gezin aanwezig is. Dit kan ook in combinatie met de andere vormen van therapie.

Volwassenen VOORLOPIG AANMELDINGSSTOP

Hoe?

Image
Meld u aan via de onderstaande knop
Image
Wij zoeken de gepaste therapeut
Image
De therapeut neemt contact op voor een eerste afspraak vast te leggen

Intakegesprek

In een eerste gesprek wordt de hulpvraag verkend. Daarna wordt er samen met de cliënt een voorstel voor behandeling opgesteld.

Therapie

De cliënt wordt uitgenodigd om de eigen sterkte aan te spreken en een groter draagvlak te ontwikkelen voor emotionele moeilijkheden. Door op een evenwichtige manier in de wereld te leren staan, ontstaat ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en kan de relatie met de omgeving (vrienden, partner, gezin) verbeteren.

De SCHIP- aanpak

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd, en wordt bovendien overschaduwd door het conflict. De SCHIP-aanpak brengt daar verandering in. Deze therapie voorziet in het voorkomen van conflictescalatie bij ex-partners en hen te kunnen helpen de verandering te maken naar co-ouders, zodat zij gezamenlijk de opvoeding van hun kinderen kunnen volbrengen. De SCHIP-aanpak is vernieuwend omdat deze niet alleen is gericht op conflicthantering, maar juist ook op verlieshantering. Aandacht voor zowel verlies als conflict na scheiding helpt ex-partners hun scheiding te verwerken en afscheid te nemen van hun liefdesrelatie. Dit biedt hen nieuwe mogelijkheden om als partners in gezamenlijk ouderschap verder te gaan. Gezamenlijk doorlopen de ex-partners het postrelationele rouwtraject van de vijf fasen van de SCHIP-aanpak met als uiteindelijke doel een nieuwe verbinding aan te gaan als partners in ouderschap. Dit vergroot de kans op een gelukkiger toekomst voor jullie beiden, én voor de kinderen. Meer informatie hierover vind je op: www.vechtenvoorjescheiding.nl

Gezin

Gezinstherapie

Tijdens de gezinstherapie worden alle betrokken gezinsleden samengebracht om samen te praten, en te zoeken naar wat hen als gezin bezig houdt. Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en wordt er samen gezocht naar andere manieren om met problemen om te gaan. Zo kunnen de gezinsleden zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op andere hebben. De gezinstherapeut is erop gericht de verbindende krachten in het gezin weer sterker te maken en de communicatie te verbeteren zodat gezinnen opnieuw bevrediging in hun gezinsleven kunnen vinden.